تیتر خبرها

شناسنامه خدمات


فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1 و 2

1- عنوان خدمت: صدور مجوزهای ماهیگیری :

2 – عنوان خدمت : صدور مجوز های آبزی پروری :


فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: صدور مجوزهای ماهیگیری2- شناسه خدمت( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.) 
  3- ارائه دهنده خدمتنام دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی
  4- مشخصات خدمتشرح خدمتدر این خدمت صدور مجوزهای ماهیگیری برای صیادی در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود. لازم به ذکر است دو زیر فرایند در این قسمت وجود دارد که به شرح ذیل است:1-     فرآیند صدور موافقت اصولی صید و تامین شناورصیادی و پروانه صید 2-     فرآیند صدور مجوز تردد شناورهای صیادی انجام فعالیت صید در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای جنوب کشور شامل خلیج فارس و دریای عمان و آبهای شمال ، دریای خزر که از دیر باز فعالیت ماهیگیری در آنها صورت میگرفته است. در این راستا و به جهت کنترل منابع آبزی و در راستای وظایف محوله به سازمان شیلات ایران در قانون تاسیس شیلات کشور، کلیه فعالیتهای مربوط به آبزیان میبایستی تحت کنترل و نظارت سازمان شیلات ایران باشد. در این راستا تمام صیادانی که مبادرت به صید در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مینمایند میبایستی دارای مجوزهای لازمه و صادر شده از طرف سازمان شیلات ایران باشند.در این خصوص در فرآیند اول نحوه صدور مجوز اصلی صید تحت نام “موافقت اصولی صید و تامین شناورصیادی و پروانه صید” میباشد که در آن چگونگی و مدارک لازم برای صدور این مجوز ذکر شده است.در فرآیند دوم هر زمان که یک شناور صیادی قصد رفتن به صید را داشته باشد میبایتست در ابتدای هر سفر مجوز تردد اخذ کند که شرایط اخذ آن نیز ارائه شده است.
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C  )     خدمت به کسب و کار(G2B  )    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)نوع مخاطبین 
ماهیت خدمت      حاکمیتی    تصدی گری
سطح خدمت    ملی      منطقه ای    استانی    شهری    روستایی
رویداد مرتبط با:    تولد   آموزش  سلامت   مالیات   کسب و کار    تامین اجتماعی   ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری   بیمه   ازدواج   بازنشستگی   مدارک وگواهینامه ها  وفات  سایر
نحوه آغاز خدمت    تقاضای گیرنده خدمت      فرارسیدن زمانی مشخص    رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه    سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمتشناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، روزنامه رسمی ثبت شرکت ، ارایه گواهینامه های ناخدا و خدمه – کارت سلامت خدمه معتبر –قبض پرداخت عوارض بندری –قبض پرداخت تعرفه صید –مدارک بیمه – عدم خلافی شناور – دفترچه تردد صیادی
قوانین و مقررات بالادستیقانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن، مصوبات کمیسیون برنامه ریزی و بهره برداری از آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، آئین نامه ها و دستورالعملهای مدیریت ماهیگیری
5- جزییات خدمتآمار تعداد خدمت گیرندگان   146000 شناور دوره صید در:                               ماه        فصل          سال 1392
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:یک ساعت تا یک هفته
تواتر      یکبار برای همیشه در خصوص مجوز صید و در خصوص صدور مجوز تردد در هر سفر باید اخذ گردد، 3  بار در هر ماه ( دوره های ده روزه):       ماه        فصل          سال
تعداد بار مراجعه حضوری 
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگانمبلغ(مبالغ)شماره حساب (های) بانکیپرداخت بصورت الکترونیک
بر طبق ماده 13 و 51 آئین نامه اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ، تعرفه صید و عوارض بندری اخذ میگردد.هر اداره کل شماره مخصوص به خود را دارد.
 
 
6- نحوه دسترسی به خدمتآدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن: 
مراحل خدمتنوع ارائهرسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت    الکترونیکی     اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)    پست الکترونیک                         ارسال پستی    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه    سایر(باذکرنحوه دسترسی): در وب سایت سازمان به صورت موردی
   غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضوری   جهت احراز اصالت فرد   جهت احراز اصالت مدرک   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   سایر: در حال حاضر بدلیل نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه، این بخش از فرآیند دستی انجام میگردد. باتوجه به طی شدن مراحل تصویب پروژه مرتبط، این بخش کاملا الکترونیکی خواهدشد.مراجعه به دستگاه:   ملی   استانی   شهرستانی
در مرحله درخواست خدمت    الکترونیکی     اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)    پست الکترونیک                         ارسال پستی    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه    دفاتر پيشخوانشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان    سایر(باذکرنحوه دسترسی)
   غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضوری   جهت احراز اصالت فرد   جهت احراز اصالت مدرک   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   سایر: در حال حاضر بدلیل نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه، این بخش از فرآیند دستی انجام میگردد. باتوجه به طی شدن مراحل تصویب پروژه مرتبط، این بخش کاملا الکترونیکی خواهدشد.مراجعه به دستگاه:    ملی    استانی    شهرستانی
مرحله تولید خدمت(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )    الکترونیکی     اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)
    غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضوریدر حال حاضر بدلیل نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه، این بخش از فرآیند دستی انجام میگردد. باتوجه به طی شدن مراحل تصویب پروژه مرتبط، این بخش کاملا الکترونیکی خواهدشد.
درمرحله ارائه خدمت    الکترونیکی     اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)    پست الکترونیک                         ارسال پستی    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه    دفاتر پيشخوانشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان    سایر(باذکرنحوه دسترسی)
    غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضوری   جهت احراز اصالت فرد   جهت احراز اصالت مدرک   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   سایر: در حال حاضر بدلیل نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه، این بخش از فرآیند دستی انجام میگردد. باتوجه به طی شدن مراحل تصویب پروژه مرتبط، این بخش کاملا الکترونیکی خواهدشد.مراجعه به دستگاه:   ملی   استانی   شهرستانی
7- ارتباط خدمت باسایرسامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاهنام سامانه های دیگرفیلدهای موردتبادل  استعلام الکترونیکیاستعلام غیر الکترونیکی
برخطonlineدسته­ای (Batch)
سامانه مدیریت آبزی پروری 
سامانه پایش شناورها، مزارع و صنایع شیلاتی 
سامانه مدیریت صید 
سامانه مدیریت اعطای تسهیلات 
 سامانه مدیریت صادرات و واردات آبزیان    
8-ارتباط خدمت باسایر دستگاه های دیگرنام دستگاه دیگرنام سامانه های دستگاه دیگرفیلدهای موردتبادلمبلغ (درصورت پرداخت هزینه)استعلام الکترونیکیاگراستعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخطonlineدسته­ای (Batch)
نیروی انتظامی        دستگاه     مراجعه کننده
بیمه       دستگاه    مراجعه کننده
سازمان بنادر و دریانوردی       دستگاه    مراجعه کننده
سازمان دامپزشکی      دستگاه    مراجعه کننده
9- عناوین فرایندهای خدمت     1-  ارائه درخواست و ثبت
2-تکمیل مدارک و بررسی
3- تایید مدارک
4- استعلامات و تایید صلاحیت
5- صدور مجوز
 
10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت                                      
نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:تلفن:پستالکترونیک:واحدمربوط:

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 2

1- عنوان خدمت: صدور مجوزهای آبزی پروری2- شناسه خدمت( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)
3- ارائه دهنده خدمتنام دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی
4- مشخصات خدمتشرح خدمتاین خدمت شامل کلیه مراحل درخواست صدور، تمدید و ابطال انواع مجوزهای آبزی پروری برای تکثیر پرورش انواع گونه های آبزیان پرورشی کشور و در شرایط مختلف محیطی پرورش می گردد.فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از :صدور، تمدید و ابطال موافقت اصولی ، صدور، تمدید و ابطال تقاضای تاسیس، صدور، تمدید و ابطال مجوز تاسیس ، صدور، تمدید و ابطال پروانه بهره برداری ، صدور، تمدید و ابطال مجوز توسعه ، صدور، تمدید و ابطال مجوز نوسازی و بهسازی برای: “استخرهای دو منظوره کشاورزی (استفاده از آب کشاورزی برای پرورش ماهی)، پرورش ماهي در استخر ذخیره آب کشاورزی، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، تولید انواع بچه ماهیان، تکثیر و پرورش انواع ماهیان گرم آبي و سرد آبي، تکثیر و پرورش ماهی در قفس و سازه های دریایی، تکثیر و پرورش میگو، ارایه انواع گونه های بچه ماهی به مراکز پرورشی کشور و بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و تامین”.اجرای فرآیندهای صدور مجوزهای موضوع این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور  بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار(G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)نوع مخاطبین 
ماهیت خدمت      حاکمیتی    تصدی گری
سطح خدمت    ملی      منطقه ای    استانی    شهری    روستایی
رویداد مرتبط با:    تولد   آموزشسلامتمالیات   کسب و کار    تامین اجتماعی   ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری   بیمه   ازدواج   بازنشستگیمدارک و گواهینامه­ها  وفات  سایر
نحوه آغاز خدمت    تقاضای گیرنده خدمت      فرارسیدن زمانی مشخص    رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه    سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمتشناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، مدارک ثبت شرکت ، روزنامه رسمی ، درخواست كتبي، بازديد كارشناسي، كپي سند مالكيت آب و زمين يا اجاره نامه رسمی ، كپي آخرين مدرك تحصيلي، پروانه بهداشتی موافقت اصولی اداره کل دامپزشکی 
قوانین و مقررات بالادستیشرح وظایف سازمان شیلات ایران، دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور(صدور مجوزها و پروانه های دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی)، ابلاغیه شماره 318/020 مورخ 10/1/91 و اصلاحیه آن 
5- جزییات خدمتآمار تعداد خدمت گیرندگان    531  مجوز در شش ماهه سال 92:             ماه        فصل          سال
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:20 روز کاری
تواتر      صدور مجوز یکبار برای همیشه صورت میگیرد اما اگر متقاضی فعالیت خود را شروع نکند، مجوز صادره باطل خواهد شد.                                           یک  بار در:       ماه        فصل          سال
تعداد بار مراجعه حضوری 
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگانمبلغ(مبالغ)شماره حساب (های) بانکیپرداخت بصورت الکترونیک
طبق تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیابلاغیه 23579/020 مورخ 21/8/93 وزیر جهاد کشاورزی هر ساله هزینه تعرفه جدید ابلاغ میشود و هر کدام از فرآیندها هزینه خاص خودشان را دارند. 
  
. . . 
6- نحوه دسترسی به خدمتآدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن: 
مراحل خدمتنوع ارائهرسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت    الکترونیکی     اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)    پست الکترونیک                         ارسال پستی    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه    سایر(باذکرنحوه دسترسی):
   غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضوری   جهت احراز اصالت فرد   جهت احراز اصالت مدرک   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   سایر: در حال حاضر بدلیل نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه، این بخش از فرآیند دستی انجام میگردد. باتوجه به طی شدن مراحل تصویب پروژه مرتبط، این بخش کاملا الکترونیکی خواهدشد.مراجعه به دستگاه:   ملی   استانی   شهرستانی
در مرحله درخواست خدمت    الکترونیکی     اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)    پست الکترونیک                         ارسال پستی    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه    دفاتر پيشخوانشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان    سایر(باذکرنحوه دسترسی)
   غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضوری   جهت احراز اصالت فرد   جهت احراز اصالت مدرک   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   سایر: در حال حاضر بدلیل نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه، این بخش از فرآیند دستی انجام میگردد. باتوجه به طی شدن مراحل تصویب پروژه مرتبط، این بخش کاملا الکترونیکی خواهدشد.مراجعه به دستگاه:   ملی   استانی   شهرستانی
مرحله تولید خدمت(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )    الکترونیکی     اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)
    غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضورینبودزیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه
درمرحله ارائه خدمت    الکترونیکی     اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)             تلفن همراه (برنامه کاربردی)    پست الکترونیک                         ارسال پستی    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه    دفاتر پيشخوانشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان    سایر(باذکرنحوه دسترسی)
    غیرالکترونیکیذکر ضرورت مراجعه حضوری   جهت احراز اصالت فرد   جهت احراز اصالت مدرک   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   سایر: دریافت اصل مجوزهای صادره و نیز در حال حاضر بدلیل نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه، این بخش از فرآیند دستی انجام میگردد. باتوجه به طی شدن مراحل تصویب پروژه مرتبط، این بخش کاملا الکترونیکی خواهدشد.مراجعه به دستگاه:   ملی   استانی   شهرستانی
7- ارتباط خدمت باسایرسامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاهنام سامانه های دیگرفیلدهای موردتبادل  استعلام الکترونیکیاستعلام غیر الکترونیکی
برخطonlineدسته­ای (Batch)
سامانه مدیریت آبزی پروری 
سامانه پایش شناورها، مزارع و صنایع شیلاتی 
سامانه مدیریت صید 
سامانه مدیریت اعطای تسهیلات 
سامانه مدیریت صادرات و واردات آبزیان    
8-ارتباط خدمت باسایر دستگاههای دیگرنام دستگاه دیگرنام سامانه های دستگاه دیگرفیلدهای موردتبادلمبلغ (درصورت پرداخت هزینه)استعلام الکترونیکیاگراستعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخطonlineدسته­ای (Batch)
سازمان دامپزشکی       دستگاه     مراجعه کننده
ادارات کل گمرک        دستگاه     مراجعه کننده
سازمان نظام مهندسی کشاورزی       دستگاه    مراجعه کننده
 سازمان آب استانها        دستگاه     مراجعه کننده
        
9- عناوین فرایندهای خدمت     1-ارائه درخواست کتبی
2-ثبت درخواست و تکمیل مدارک
3- تایید مدارک ارائه شده
4- استعلامات و بررسی
5- بازدید کارشناسی
6- صدور مجوز
. . . .
10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت                                      
نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:تلفن:پست الکترونیک:واحد مربوط:
                                   

درباره ی sadeghd

مطلب پیشنهادی

آمارنهایی برداشت میگوازمجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1396

آمار نهایی ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر- سال 96  آمار نهایی برداشت میگو …

برآورد آمارصیدآبزیان استان بوشهر- نیمه اول سال 96

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول …

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر مرداد 96

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهربه شرح جدول زیر می باشد: آمار ذخیره …

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول سال 1396

  واحد به تن می باشد :

براورد آمارصیدآبزیان استان بوشهر- نیمه اول سال 95

برآورد آمارصید آبزیان به تفکیک شهرستان ها برآورد آمارصیدبه تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه وترکیب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *