تیتر خبرها

اهداف و وظایف

اهداف

 • ارتقا سهم محصولات شیلاتی درتامین امنیت غذایی کشور
 • حفاظت وبهره برداری مسوولانه و پایدارازصنایع وذخایرآبزی کشور
 • ارتقا وبهره وری درمنابع وعوامل تولید
 • بهبود ترازتجاری محصولات شیلاتی با توسعه صادرات

وظایف

 • هدایت ، هماهنگی واجراکلیه پروژه ها وبرنامه های مصوب پیرامون فعالیت های آبزی پروری
 •  برنامه ریزی ، هدایت واجرا کلیه فعالیت های آموزشی وترویجی روش های نوین تکثیروپرورش آبزیان به منظورافزایشراندمان تولید
 • ایجاد هماهنگی بابخش های اقتصادی ذیربط درارتباط با تامین اراضی ، آب ، برق ، تسهیلات مالی وسایرامکانات وتجهیزات موردنیازبخش های تولیدی
 • شناسایی آبزیان ومحصولات شیلاتی صادروواردبه کشوردرهمکاری با گمرکات رسمی مستقردر استان
 • برنامه ریزی تولید باروش های موجودوفن آوری نوین پرورش ( مانند پرورش در قفس …) درمنابع آبی مستعد پرورش آبزیان ونظارت برآن
 • تنظیم وپیشنهاد پروژه ها ، طرح ها وبرنامه های توسعه ای تکثیروپرورش آبزیان ازطریق هماهنگی لازم بادستگاه های مرتبط وذیصلاح
 • صدورموافقت نامه های اصولی تکثیروپرورش آبزیان درچارچوب مصوب و آیین نامه هاودستورالعمل های ابلاغ شده
 • برنامه ریزی ، نظارت وهدایت کلیه فعالیت های مربوط به صید وصیادی براساس استانداردهاوبرنامه های مصوب ودستورالعمل های ابلاغ شده ،تشکیل کمیسیون های لازم استانی وارایه گزارشات تحلیلی ازپیشرفت اجرای برنامه ها
 • پایش مستمرمنابع آبی تحت حاکمیت به منظوربررسی خسارت های احتمالی وارده به منابع آبی وپیگیری حقوقی مربوطه ازطریق مراجع قانونی
 • برنامه ریزی ، نظارت وهدایت کلیه فعالیت های عمل آوری وتولید فرآورده های شیلاتی ازجمله میزان نیاز به صنایع فرآوری وتبدیلی براساس استانداردهاوبرنامه های مصوب وارایه گزارشات تحلیلی
 • نظارت ، برنامه ریزی وهدایت برنحوه صید ، نگه داری و توزیع آبزیان وفرآورده های شیلاتی ورعایت استانداردهای کنترل کیفی درکلیه مراحل فرآیندتولید اعم از حمل ونقل وعمل آوری فراورده های شیلاتی وارایه گزارش تحلیلی ازفعالیت های مزبور
 • صدور موافقت نامه های اصولی برای صیادان وبخش های اقتصادی فعال درامرصید وصیادی درچارجوب برنامه های مصوب ، آیین نامه ها ودستورالعمل های ابلاغ شده
 • همکاری باسازمان ها ،تعاونی های صیادی وسایر تشکل های قانونی درتامین به موقع نیازمندی های حرفه ای ، فنی ورفاهی صیادان
 • پیگیری امورمربوط به تامین اعتباروتسهیلات بانکی موردنیاز از منابع اعتباری ذیربط وهمکاری وتخصیص اصولی اعتبارات مصوب وترغیب وهدایت صیادان وتعاونی ها ی صیادی به منظورجلب مشارکت آنان دراجرای طرح های عمرانی وصنایع شیلاتی
 • نظارت برکلیه فعالیت های مربوط به حفاظتاز منابع آبزی درچارچوب دستورالعمل ها ی ابلاغ شذه وانجام اقدامات حقوقی لازم درخصوص صید غیرمجازبراساس قانون حفاظت وبهره برداری مناسب از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
 • همکاری بادانشگاه ها ومراکزآموزش عالی باهماهنگی برنامه ریزی ابلاغی واحدمرتبط بادانشگاه ها درسازمان