تیتر خبرها

پروژه ها

پروژه های در دست اجرا

پروژه جفره :

شروع کار : 1390

حجم کار : 1600 مترموج شکن ، 75 هزارمترمکعب لایروبی ، 160 متر اسکله  و 40 هزار مترمربع محوطه سازی

تاسیسات پشتیبانی : 190 متر مربع

اعتبار هزینه شده : 162997 میلیون ریال

اعتبار مصوب 1396 : 44000 میلیون ریال

اعتبار باقی مانده مورد نیاز 206000 میلیون ریال

مطالعه ساماندهی بندر صیادی جفره در سال 1388 آغاز گردید و پیش بینی خاتمه با روند اعتبار داده شده قبلی 1402 می باشد .

پروژه لایروبی لاور ساحلی :

شروع کار : 1393

خاتمه : در صورت فراهم شدن و تامین اعتبار : 1396

درصد پیشرفت فیزیکی : 85 درصد

اعتبار هزینه شده : 31000 میلیون ریال

اعتبار مورد نیاز : 20000 میلیون ریال

حجم کار : لایروبی حوضچه بندرصیادی لاور به حجم 100 هزار متر مکعب جهت استفاده بهینه از بندر صیادی

پروژه بندر صیادی خورخان :

مشتمل بر احداث اسکله با شمع و عرشه

پروژه خط لوله آبرسانی مجتمع پرورش میگو بویرات

پروژه محوطه سازی و تاسیسات پس کرانه ای بندر گناوه