تیتر خبرها

دستورالعمل تشکیل کمیسیون پروانه صید

دستورالعمل تشکیل کمیسیون پروانه صید برابرنامه شماره 28018 / ش مورخ 19 / 8 / 1393 شامل 8 ماده وسه تبصره از طرف آقای حسن صالحی معاون وزیرورییس سازمان شیلات ایران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ گردیده است

مقدمه :

یکی از اهداف اصلی مدیریت ماهیگیری ، بهره برداری اصولی وپایدار خایر آبزی است . به نحوی که منافع اقتصادی بهره برداران را در دراز مدت تامین و تضمین نماید و احیا ذخایرآبزی را به دنبال داشته است . بنابراین قانون مندی وایجاد ضوابط دیربط درکلیه فرآیند ها کاملا ضروری به نظر می رسد تا به اعمال مدیریت ، کنترل و پایش به موقع ومطلوب درمسیرتحقق اهداف ماهیگیری مسوولانه حرکت نماییم .

شناورهای صیادی به عنوان یکی ازواحدهای اصلی بهره برداری تلقی می شوند که واجد قابلیت های دریانوردی وصیادی هستند . هرشناورصیادی دارای اسناد ومدارک مختلفی است .یکی از این مدارک که نشان دهنده هویت صیادی شناوراست پروانه صید می باشد که موید امتیاز فعالیت صیادی آن شناوربا ذکر مشخصات فنی روش صید مربوطه است .

با توجه به مفاد قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی وآیین نامه اجرایی آن صدور پروانه صید بر عهده شیلات می باشد وهرگونه تمدید اعتبار ، نقل وانتقال مالکیت وتغییر مشخصات فنی درآن با هماهنگی وتوسط شیلات انجام خواهد شد که برای این منظور” کمیسیون پروانه صید ” تعریف وبراساس مبانی زیر به فعالیت می پردازد . ضمنا با استناد به ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مدت اعتبار پروانه صید از تاریخ صدور حداقل یک فصل صید وحداکثرآن یک سال شمسی است .

ماده 1 ) تعاریف :

 پروانه صید:

اجاره نامه ای است که به منظور انجام فعالیت های صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادرشده است ودرآن برحسب مورد مشخصاتی ازقبیل شناور، روش صید ، نوع ومیزان ابزار وادوات ، گونه ، میزان سهمیه صید ، منطقه صید ، مالک یا مالکین شناور، مقررات بهداشتی وقوانین ومقررات ذیربط مشخص می شود .( بند 9 از ماده یک آیین نامه اجرایی قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی )

– شناورصیادی :

هرشناوری اعم از قایق ، لنج وکشتی وانواع دیگرشناورها که با مجوزهای لازم برای فعالیت صیادی تجهیز و مورد استفاده قرار می گیرد ( بند 18 از ماده یک آیین نامه اجرای قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی )

– فعالیت صیادی:

هرفعالیتی که با داشتن پروانه صید شیلات منجر به صید انواع آبزی می شود .( بند 17 از ماده یک آیین نامه اجرایی قانوان حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی)

– صید :

تعداد یا مقدار آبزیانی است که از محیط زیست خود طی یک دوره زمانی برداشت می شود وشامل آبزیانی که صید شده ولی به جای تخلیه دوباره آزاد شده ویا دور ریخته می شوند نیز می باشد ( بند 8  از ماده یک آیین نامه اجرایی قانوان حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی)

– صیاد :

فردی که با داشتن پروانه صید ازشیلات به عملیات صید می پردازد. ( بند 15 از ماده یک آیین نامه اجرایی قانوان حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی)

ماده 2 ) اسناد و قوانین پشتیبان :

– قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی

– آیین نامه اجرایی قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی

– آیین نامه جایگزینی شناورهای صیادی

– آیین نامه نقل وانتقال شناورهای صیادی

– آیین نامه ها وضوابط موضوعی مدیریت صید

– مصوبات کمیسیون مدیریت بهره برداری ذخایرآبزیان خلیج فارس ودریای عمان

– مصوبات کمیسیون مدیریت بهره برداری ذخایرآبزیان دریای خزر

ماده 3 ) حدود اختیارات ووظایف کمیسیون :

– اتخاذ تصمیم برای صدور پروانه صید درچهارچوب سیاست های شیلات

– اتخاذ تصمیم برای روز آمد نمودن پروانه های صید

– برنامه ریزی برای اجرای سیاست های شیلات درزمینه ابطال یا تعدیل پروانه های صید

ماده 4 ) ترکیب اعضای کمیسیون :

1 – رییس سازمان شیلات ایران                                      رییس کمیسیون

2 – معاون صید وبنادر ماهیگیری                                     نایب رییس وعضو کمیسیون

3 – مدیرکل دفترامورصیدوصیادی                                    دبیروعضو کمیسیون

4 – مدیران کل شیلات استان های ساحلی                     عضو کمیسیون

5 – مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی      عضو کمیسیون

ماده 5 ) تشکیل جلسات کمیسیون :

جلسات کمیسیون پروانه صید حسب ضرورت های موضوعی بنا به پیشنهاد دبیر کمیسیون و موافقت رییس کمیسیون تشکیل خواهد شد . بدیهی است مسوولیت دعوت از اعضا و تنظیم ارسال صورت جلسات به عهده دبیرخانه خواهد بود که دبیرخانه کمیسیون دردفترامورصید وصیادی معاونت صید وبنادرماهیگیری سازمان شیلات تشکیل می شود.

تبصره الف :جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل نیمی از اعضا رسمیت می یابد وتصمیمات متخذه نیزبا اکثریت آرا اجرایی خواهد شد.

ماده 6 )   هم چنین کمیسیون فوق دارای یک کارگروه تخصصی درمرکز با حدود وظایف وترکیب اعضای زیر بوده که به عنوان پیش نیاز کمیسیون تشکیل جلسه داده وبه بررسی و جمع بندی موضوعات می پردازد.

حدود وظایف کارگروه تخصصی مرکز:

– بررسی وتنظیم پرونده های ذیربط وارایه نظرات پیشنهادی به کمیسیون

– ارزیابی وارایه پیشنهاد برای ساماندهی پروانه های صید

– بررسی وهماهنگی لازم برای طراحی ، تدوین واجرای ضوابط مربوط اسناد ومجوزهای صیادی

ترکیب اعضای کارگروه تخصصی مرکز:

– معاون صید وبنادر ماهیگیری                                          رییس کارگروه

– مدیرکل دفترامور صید وصیادی                                       نایب رییس وعضوکارگروه

– معاون امورصید دفترمدیریت امورصید وصیادی                 دبیروعضوکارگروه

– معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی          عضوکارگروه

– مدیرحراست                                                                  عضوکارگروه

– مدیرارزیابی عملکردوپاسخ گویی به شکایت                     عضوکارگروه

– مدیرحقوقی                                                                   عضو کارگروه

– معاون صید و بنادرماهیگیری استان های ساحلی            عضو کارگروه

– مدیرعاملاتحادیه سراسری تعاونی های صیادی               عضو کارگروه

تبصره الف : جلسات کارگروه تخصصی با حضوررییس وحداقل نیمی ازاعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ب : جلسات کارگروه تخصصی حسب ضرورت های موضوعی تشکیل شده ومسوولیت دعوت ازاعضاوتنظیم ارسال صورتجلسات به عهده دبیرخانه می باشد.

ماده 7 ) – مسوولیت بررسی درخواست ها ، تشکیل پرونده وارسال به کارگروه تخصصی مرکز درهراستان به عهده معاونت صید وبنادرماهیگیری شیلات استان می باشد که ارسال پرونده براساس درخواست ذیربط و منضم به اسناد ومدارک مستند خواهد بود . ضمنا موضوع درخواست ها یی قابل بررسی می باشد که بنا به دلایل موجهی درزمان صدورپروانه های صید توسط شیلات امکان حضورومراجعه به شیلات را نداشته وپروانه صید دریافت نکرده اند.

ماده 8 ) – این دستورالعمل در هشت ماده وسه تبصره تنظیم شده است .

درباره ی sadeghd

مطلب پیشنهادی

جدول آمار نهایی برداشت میگواز مجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1397

شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر دارای مزرعه های پرورش میگو است که در قالب 10 سایت و 289 مزرعه …

آمارنهایی برداشت میگوازمجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1396

آمار نهایی ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر- سال 96  آمار نهایی برداشت میگو …

برآورد آمارصیدآبزیان استان بوشهر- نیمه اول سال 96

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول …

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر مرداد 96

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهربه شرح جدول زیر می باشد: آمار ذخیره …

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول سال 1396

  واحد به تن می باشد :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *