تیتر خبرها

آیین نامه صید وتحویل گیری ماهی مرکب

ماده 1 : شروع وپایان فصل صید ماهی مرکب توسط پژوهشکده میگوی خلیج فارس اعلام می گردد.

ماده 2 : با توجه به این که دو منطقه اولی ( آب های دیر) و امام حسن ( آب های گناوه ) از منطق مهم تخم ریزی ماهی مرکب می باشند به کار بردن هرگونه ادوات در دو منطقه یاد شده تا شعاع 3 مایلی ممنوع اعلام می گردد.

تبصره :

اعلام ممنوعیت درمحدوده های فوق ( محل احداث زیستگاه مصنوعی ) به شعاع نیم مایلی می باشد.

1 – 2 جهت کنترل ونظارت برمناطق حفاظت شده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات با تمرکز تمامی امکانات موظف به نظارت کامل برمناطق اعلام شده ومفاد آیین نامه می باشند.

ماده 3 : مجوزصید شناورهای صیادی جهت صید ماهی مرکب تمام طول فصل و مدت زمان دریاروی به شرح زیر می باشد :

1 – 3  قایق های صیادی به صورت 24 ساعته

2 – 3 قایق های صیادی گازوییلی 72 ساعته

3 – 3 موتورلنج های صیادی 9 روزه

تبصره :

درصورت افت کیفیت محصول بار اول ضمن اخطار کتبی ، مدت مجوزصید آن به 5 روز کاهش یافته ودرصورت تکرار تخلف ، مراتب به کمیسیون تخلفات شناورهای صیادی منطقه مربوطه منعکس می گردد.

ماده 4 : به کلیه شناورهای گرگور گذارمجوزصید ماهی مرکب داده می شود و تعرفه صید ماهی مرکب از آن ها اخذ خواهد گردید

ماده 5 : اسکله های تحویل گیری جهت شناورهای صیادی ماهی مرکب در استان عبارتند از :

1 – 5  بوشهر ( جفره و جلالی )

2 – 5  گناوه  ( گناوه ، ریگ ، جزیره شمالی )

3 – 5  دیلم  ( دیلم ، امام حسن

4 – 5  دیر ( دیر ، بردخون )

تبصره 1: کلیه شناورهای صیادی در اسکله های مجاز فوق می توانند ماهی مرکب خودرا تحویل دهند ودرصورت تخلیه محصول درسایر بنادربدون هماهنگی با شیلات ، باشناورمتخلف برخورد و پرونده آن ها در کمیسیون مربوطه مطرح خواهد شد .

تبصره 2 : درصورت توفان و حوادث غیر مترقبه ضمن هماهنگی با شیلات واحد مجوزهای لازم امکان تخلیه صید ماهی در نزدیک ترین اسکله صیادی امکان پذیر می باشد وشیلات مناطق مربوطه می بایست اطلاعات صید این گونه شناورها را به تعاونی های آن ها ارایه نمایند .

ماده 6 : به منظور بارورنمودن تخم های ماهی مرکب چسبیده شده به گرگور ها ، انتقال گرگورها به ساحل بعد از فصل صید حداقل به مدت 10 روز ممنوع می باشد .

تبصره :

صیادان حتی المقدور سعی نمایند از جدا نمودن خوشه های تخم چسبیده به گرگور خودداری نمایند در غیر این صورت حداکثر سعی نمایند خوشه های تخم جدا شده را وارد گرگور یا سبدی که صرفا برای نگه داری تخم ها در نظر گرفته شده است قرار دهند .

ماده 7 : تعاونی های صیادی موظفند تسهیلات لازم نظیر ( باین تانک ، سایبان ، باسکول و … ) را به منظور تحویل گیری و نگه داری ماهی مرکب از صیادان ایجاد نمایند .

ماده 8 : آمار گیران موظفند در زمان تخلیه صید ماهی مرکب به منظور ثبت آمار مربوطه دراسکله های تحویل گیری حضور یابند وعلاوه برثبت آمارمربوطه دراسکله های تحویل گیری حضوریابند وعلاوه برثبت آمارصید ماهی مرکب ، مناطق صید گاهی ومیزان صید ضمنی را در برگه های تحویل داده شده از طریق پژوهشکده میگو مشخص نمایند .

ماده 9 : صیادان موظفند علاوه بر آمار صید ماهی مرکب ، مناطق صید گاهی را به آمار گیران مستقر در اسکله ارایه نمایند .

ماده 10 : تعاونی های صیادی موظف به ارایه آمار محصول صیادان تحت پوشش خود به شیلات می باشند .

ماده 11 : تعاونی های صیادی موظف به توجیه صیادان خود در خصوص حفظ کیفیت محصول وارایه آمار واطلاعات صحیح ودقیق از صید می باشند و می بایست عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به صیادان منعکس واطلاع رسانی نمایند .

ماده 12 : در صورتی که با بررسی ترکیب صید وکیفیت ماهی مرکب صید شده ثابت شود که صید ماهی مرکب به روش غیرمجاز و ممنوعه ی ترال انجام پذیرفته براساس ردیف 20 بند ب ماده هفتم دستورالعمل رسیدگی به تخلفات صیادی با مالک شناور متخلف به شرح زیر برخورد خواهد شد :

نوع محرومیت :

برای بار اول : محرومیت از صید 10 تا 20 روز

برای بار دوم : محرومیت از صید 21 تا 40 روز

برای بار سوم : محرومیت ازصید 41 تا 60 روز

آیین نامه تحویل گیری ماهی مرکب

ماده 1 : درهنگام صدورمجوزدرفصل صید ماهی مرکب ارایه رسید سم پاشی شناور، کد رهگیری شناور، کارت سلامت وتندرستی ناخدا و ملوانان به متصدی صدورمجوزصید الزامی می باشد.

ماده 2 : به منظورکیفیت ، تخلیه ماهی مرکب دردو نوبت صبح ازساعت 6 تا 12 وبعد ازظهرازساعت 15 تا 23 بانظارت مدیربندرفقطدراسکله تخلیه صید مجازودرزیرسایبان انجام خواهدشد.

تبصره 1 : اسکله ها ومراکزتخلیه صید مجازماهی مرکب که مشکل جزرومد، سایبان ، روشنایی وکیفیت محصول دارند ساعت های تخلیه صید آن ها توسط شیلات منطقه وبا نظارت مدیربندرصیادی مشخص خواهد شد .

تبصره 2 : درصورت مشاهده افت کیفی ماهی مرکب قبل از خرید وفروش درشناور، طبق نظر بازرسین گروه بهبود کیفیت وبا کارشناسان شیلات ودامپزشکی بامدیربندرصیادی مدت زمان ماندگاری شناوردردریا مورد تجدیدنظرقرار خواهد گرفت .

تبصره 3 : رعایت اصول بهداشتی محیط شناور، ملوانان ، تجهیزات ووسایل نگه داری جهت بهبود کیفیت ماهی مرکب درهرسفردریایی الزامی است.

ماده 3 : واحدهای فرآوری موظف به بکارگیری خودروهای ویژه حمل محصولات دریایی (دارای مجوزبهداشتی حمل از دامپزشکی) می باشند.

تبصره 1 : حمل ونقل آبزیان ازاسکله برای شرکت های فرآوری آبزیان صرفا توسط خودروهای دارای کددامپزشکی وبراساس برگه خروج آبزیان صادره ازشیلات می باشد . برگه مذکورازطرف خریدار، تعاونی صیادان ومدیر بندرصیادی تنظیم وامضا می گردد.

ماده 4 : به استناد بند 5 ماده 77 فصل هفتم آیین نامه اجرای قانون حفاظت ازمنابع آبزی جمهوری اسلامی ایران واحدهای فرآوری موظفنددرمدت فصل صید ماهی مرکب همکاری لازم با کارشناسان پژوهشکده میگو، شیلات و سازمان دامپزشکی به منظورارایه آمارواطلاعات ودیگرموارد مورد نیاز باشند .

ماده 5 : با توجه به این که تحویل گیری ماهی مرکب برروی دریا ، باعث بالا رفتن کیفیت محصول می گردداز اینرو تحویل گیری دردریا براساس ضوابطی که شیلات اعلام خواهد نمود بلامانع می باشد.

ماده 6 : کلیه مالکین ، ناخداهای شناورهای صیادی ( استان ومهمان) صیادان تعاونی های صیادی ( استان ومهمان) واحدهای فرآوری ومالکان خودروهای حمل ونقل محصولات دریایی موظف به رعایت مفاد این آیین نامه می باشند وبا متخلفین طبق مقررات وضوابط برخورد خواهد شد.

ماده 7 : مسوولیت نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده رییس شیلات منطقه ومدیر بندر صیادی می باشد.

درباره ی sadeghd

مطلب پیشنهادی

جدول آمار نهایی برداشت میگواز مجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1397

شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر دارای مزرعه های پرورش میگو است که در قالب 10 سایت و 289 مزرعه …

آمارنهایی برداشت میگوازمجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1396

آمار نهایی ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر- سال 96  آمار نهایی برداشت میگو …

برآورد آمارصیدآبزیان استان بوشهر- نیمه اول سال 96

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول …

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر مرداد 96

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهربه شرح جدول زیر می باشد: آمار ذخیره …

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول سال 1396

  واحد به تن می باشد :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *