تیتر خبرها

آیین نامه جایگزینی شناورهای صیادی در استان های ساحلی جنوبی

جناب آقای مهندس مجاهدی

معاون محترم صید و بنادر ماهیگیری

آیین نامه جایگزین شناورهای صیادی در استان های ساحلی جنوبی به شماره 31359 / ش  مورخ 16 / 9 / 1393 مصوب کمیته مدیریت صید مرکز مورخ 9 / 7 / 93 برای اجرا ابلاغ می شود . با هماهنگی لازم با ادارات کل شیلات ساحلی جنوب نسبت به اجرای دقیق مفاد آیین نامه و کنترل و نظارات لازم در مراحل اجرا اقدام لازم بعمل آید
حسن صالحی
                                                                                                       معاون وزیرورییس سازمان

آیین نامه جایگزینی شناورهای صیادی (قایق ولنج )

مقدمه :

با استناد به ماده 14 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی درراستای بهره برداری پایدار ازمنابع آبزی براساس طرح مدیریت ذخایردرآب های تحت حاکمیت وصلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدیریت ناوگان صیادی تحت پوشش اقدام می شود. ناوگان صیادی جنوب کشور در کلاس های مختلف وبا استعداد وقابلیت های متفاوت دریانوردی وصیادی به فعالیت می پردازند . محدوده فعالیت شناورها درصید گاه های ساحلی و دور از ساحل خلیج فارس ودریای عمان تحت پوشش چهاراستان ساحلی جنوبی ؛ خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان و سیستان وبلوچستان براساس تقسیمات کشوری قرار می گیرد .ضرورت نوسازی وبازسازی ناوگان طی سال ها به عنوان یک امراجتناب ناپذیر است که با هدف ارتقا ایمنی وافزایش بهره وری شناورها از طریق تغییر ابعاد شناور ، افزایش قدرت موتور ، اصلاح ساختاروتجهیزات ناوبری وصیادی ویا به طورکلی نوسازی کامل شناورانجام می شود اما به دلیل محدودیت ذخایردراکثرگروه های آبزی درسطح صید گاه های تحت پوشش همواره سیاست مدیریت برناوگان صیادی وکنترل وتعدیل تلاش صیادی مورد نظر می باشد تا بتوان درمسیر دستیابی به اهداف ماهیگیری میوولانه که همانا بهرده برداری پایدار ودرازمدت ازذخایرآبزی می باشد حرکت نمود .

اولین آیین نامه جایگزینی شناورهای صیادی در سال 1378 تدوین وابلاغ گردید که متعاقب آن در سال های 1379 و 1386 نیز مورد بازنگری واصلاح قرار گرفت وویرایش نهایی آن طی نامه شماره 9828 / م مورخ 5 / 3 / 86 از طرف معونت صید وبنادر ماهیگیری وقت سازمان شیلات ایران به استان های ساحلی جنوب برای اجرا ابلاغ گردید. مفاد این آیین نامه با رویکرد ساماندهی وضعیت موجود وبا موضوع جایگزینی شناورهای صیادی تدوین وابلاغ می گردد.

ماده 1 ) اهداف :

1-1 ) ایجادظابطه وچهارچوب اجرایی یک نواخت درامرجایگزینی شناورهای صیادی

1-2 ) اعمال مدیریت وکنترل تلاش صیادی

1-3 ) بازسازی و نوسازی ناوگان صیادی

1-4 ) ایجاد تعادل درمیزان مجازبهره برداری ازذخایرآبزی متناسب با حجم ذخیره

1-5 ) ارتقا ایمنی وافزایش بهره وری شناورهای صیادی

ماده 2 ) موضوع :

2-1 ) انجام فرآیند جایگزینی شناورهای صیادی کلاس قایق ولنج براساس چهارچوب ضوابط ومقررات موجود .

ماده 3) دامنه کاربرد :

3-1 ) استان های ساحلی جنوب شامل خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان و سیستان وبلوچستان

ماده 4 ) تعاریف :

4-1 ) شناورصیادی : هرشناوری اعم از قایق ولنج که با مجوزسازمان شیلات ایران برای فعالیت صیادی تجهیز ومورد استفاده قرار می گیرد.

4-2 ) جایگزینی : به امربازسازی ونوسازی ناوگان صیادی که منجربه تغییر مشخصات فنی شناورمی شود جایگزینی گویند .

4-3 ) شناوراول ودوم : شناورصیادی که مورد جایگزینی واقع می شود شناوراول وشناورجایگزین شده نیزبا عنوان شناوردوم نامیده می شود ( در برخی موارداین مفهوم  صرفا برای تعویض موتوراصلی شناورهم به کارمی رود.)

تبصره 1 : موضوع جایگزینی شناورهای صیادی کشتی درسطح کمیسیون جایگزینی استان قابل بررسی بوده اما اتخاذ تصمیم دراین خصوص صرفا توسط بخش تخصصی ذیربط درمعاونت صید وبنادرماهیگیری شیلات مرکزانجام می شود.

ماده 5 ) شرایط جایگزینی :

5-1 ) انجام جایگزینی شناورهای صیادی درهرکلاس صرفا با شناورهم کلاس خودامکان پذیرمی باشد به طورمثال جایگزینی شناورصیادی قایق فقط با قایق ولنج فقط با لنج قابل انجام است.

5-2 ) درجایگزینی شناورهای صیادی قایق ، شناوردوم بایستی مشخصاتی مشابه شناوراول ازنظرقدرت موتوروابعاد شناورداشته باشد.

5-3 ) درجایگزینی شناورهای صیادی ، قدرت موتوراصلی شناوردوم الزاما بایستی با قدرت موتوراصلی شناوراول برابری نماید . درصورتی که بنا به شرایط موجوددربازار یا کارخانه های تولید کننده موتورهای دریایی ، موتوربا قدرت اسب بخار مشابه موجود نباشد کمیسیون جایگزینی استان می تواندحداکثرتامثبت بیست اسب بخارموافقت نماید . بدیهی است چنان چه قدرت موتوراصلی شناوردوم کمتراز قدرت موتوراصلی شناوراول باشد مراتب بلامانع وقابل انجام می باشد.

5-4 ) درجایگزینی شناورهای صیادی لنج ، چنان چه مالک شناوراول متقاضی افزایش قدرت موتورشناوردوم باشد می بایستی معادل مابه التفاوت قدرت موتوراسب بخارشناوراول ودوم نسبت به خرید وابطال پروانه صید شناورصیادی لنج فعال اقدام نماید . بدیهی است مدارک مثبته مربوط به ابطال پروانه صید شناور مورد نظر به کمیسیون جایگزینی ارایه شده و پس از بررسی لازم وتایید موضوع نسبت به ابطال وازرده خارج نمودن آن مطابق ضوابط مربوطه اقدام می شود.

5-5 ) درجایگزینی شناورهای صیادی درکلاس های مختلف ، فعال سازی شناور جایگزین منوط به تعیین تکلیف بدنه شناوراول وبدنه شناورابطالی بابت مابه التفاوت قدرت موتور می باشد که مالک شناورملزم به هماهنگی وپیگیری ازرده خارج نمودن بدنه شناورهای مذکورمطابق با ضوابط ومقررات سازمان بنادرودریانوردی درمدت زمان تعیین شده می باشد و مراتب ضمن هماهنگی با شیلات قابل انجام است . هم چنین درصورتی که بدنه شناورهای مذکور واجدکاربری درموارد دیگربوده بایستی هماهنگی لازم با شیلات بعمل آید.

5-6 ) در جایگزینی شناورهای صیادی لنج ، موضوع مصوبه سقف قدرت موتوردرهراستان به شرح زیر بایستی درنظر گرفته شود ودرهرشرایطی رعایت گردد:

استان خوزستان   300 اسب بخار

استان بوشهر       350 اسب بخار

استان هرمزگان     400 اسب بخار

استان سیستان وبلوچستان ( آب های ساحلی )  400 اسب بخار

تبصره 1 : سقف قدرت موتور شناورهای صیادی لنج آب های دور دراستان سیستان وبلو چستان متناسب با سیاست های مدیریت صید درسطح کمیته مدیریت صید استان قابل تصمیم گیری می باشد.

تبصره 2 : کف قدرت موتورشناورهای لنج دراستان های مختلف 100 اسب بخاربوده وشناورهایی که ازقدرت موتورپایین تربرخوردارهستند می توانند نسبت به تغییر موتورتا100 اسب بخار بدون ابطال مابه التفاوت قدرت موتوراقدام نمایند.

5-7 ) درجایگزینی شناورهای صیادی پس ازهرمرحله اقدام برای جایگزینی حداقل تا 7 سال آینده شناورمذکورازانجام هرگونه جایگزینی به جزموارد خاص منع خواهد شد.

5-8 ) درجایگزینی شناورهای صیادی درکلاس های مختلف بایستی قابلیت دریانوردی شناوردوم توسط مرجع ذیصلاح سازمان بنادرودریانوردی تایید شود.

5-9 ) درجایگزینی شناورهای صیادی ، سال ساخت شناوردوم نباید از10 سال بیشترباشد فقط درخصوص شناورهایی که بازسازی کامل شده باشند دروه زمانی مذکورقابل تجدید نظر می باشد.

5-10 ) درچایگزینی شناورهای صیادی ، اداره کل شیلات استان و کمیسیون جایگزینی شناورهای صیادی درهراستان نسبت به اتخاذرویکردی اقدام نماید تا ترجیحاازشناورهای نوسازبه عنوان شناوردوم استفاده شود.

5-11 ) درجایگزینی شناورهای صیادی درکلاس های محتلف چنان چهمالک شناور اول متقاضی نوسازی کامل شناورباشد کمیسیون جایگزینی استان پس ازبررسی موضوع درخواست وتایید آن مطابق با ضوابط ومقررات ذیربط نسبت به صدورموافقت اصولی صید وتامین شناورجایگزین برای شناوردوم اقدام نموده وکنترل ونظارت لازم در مراحل ساخت یا خرید شناوردوم ورعایت مشخصات فنی آن توسط شیلات استان بعمل می آید . هم چنین مدت اعتبارموافقت اصولی 6 ماه می باشد که درصورت ضرورت وبنا به صلاحدید شیلات استان حداکثرمی تواند تا 2سال تمدید شود.

5-12 ) درجایگزینی شناورهای صیادی درکلاس های مختلف تمام فصول صید مجاز، روش صید مجازیا مجوزصید هایی که دراختیارشناوراول می باشد به شناوردوم منتقل خواهد شد.

5-13 ) درجایگزینی شناورهای صیادی درکلاس های مختلف ، منطقه صید یا بندرصیادی اصلی شناوردوم مشابه شناوراول تعیین می گردد وهیچ تغییری نخواهد یافت .

5-14 ) درچایگزینی شناورهای صیادی در کلاس های مختلف ، تمام سوابق صیادی شناوراول ازابتدای فعالیت شامل محل صید ، تغییرات مشخصات فنی شناوروتخلفات صیادی و… به شناوردوم انتقال خواهد یافت .

5-15 ) درجایگزینی شناورهای صیادی کلاس های مختلف ، بایستی به موضوع ارتقا ایمنی وافزایش ضریب امنیت دریانوردی شناوردوم هم پرداخته شود ومطابق با ضوابط ومقررات ذیربط مورد توجه قرار گیرد.

5-16 ) درجایگزینی شناورهای صیادی ، شناوردوم ملزم به رعایت تمام ضوابط ومعیارهای استاندارد صید ، فرآوری وبهداشتی بوده وبایستی مجهزبه تجهیزات کامل صیادی دریانوردی باشد.

5-17 ) درجایگزینی شناورهای صیادی لنج ، شیلات استان می تواند برنامه ای را تنظیم نماید تابه جای ابطال پروانه صید مابه التفاوت قدرت موتورشناوراول ودوم ، شرایطی فراهم شود تا متقاضی نسبت به انجام اقداماتی باارزش معادل درزمینه فعالیت های مختلف احیا وبازسازی ذخایروبهسازی زیستگاه آبزیان درسطح استان اقدام نماید . بدیهی است طرح وبرنامه پیشنهادی استان پس از تصویب کمیته مدیریت صید مرکز قابل اجرا خواهد بود .

ماده 6 ) حدود اختیارومسوولیت اجرای آیین نامه

6-1 ) با توجه به آمارتعدادبالای انجام جایگزینی شناورهای صیادی درسطح هراستان متناسب با ضرورت ها ونیاز مربوطه بدیهیاست بررسی ، ارزیابی وتصمیم گیری درخصوص تقاضا ها وپرونده های ذیربط فراتر از یک بخش تخصصی درشیلات بوده وبا تشکیل وراه اندازی کمیسیونی اختصاصی به منظوررسیدگی به موارد مذکورمی توان نسبت به رعایت واجرای دقیق مفاد آیین نامه اقدام نمود.

ماده 7 ) کمیسیون جایگزینی شناور :

7-1 ) بررسی موضوع جایگزینی شناورهای صیادی واتخاذ تصمیم درخصوص آن ها درسطح استان وازطریق کمیسیونی با ترکیب اعضای زیر قابل انجام خواهد بود.

 *مدیر کل شیلات استان  –            رییس کمیسیون

* معاون صید وبنادر ماهیگیری  –    دبیروعضوکمیسیون

* رییس اداره امورصید   –                عضو کمیسیون

* رییس اداره امورصیادان  –             عضو کمیسیون

* رییس هیات مدیره یا مدیرعامل تعاونی های صیادان استان   – عضو کمیسیون

تبصره 1 :

حکم رییس کمیسیون توسط معاون صید وبنادرماهیگیری سازمان صادرمی شود واحکام دبیر واعضای کمیسیون درهراستان توسط رییس کمیسیون صادرخواهد شد.

ماده 8 ) حدود وظایف واختیارات کمیسیون جایگزینی :

8-1 ) بررسی وارزیابی تقاضا های رسیده

8-2 ) بررسی سوابق وپرونده های ذیربط

8-3 ) رعایت واجرای مفاد آیین نامه

8-4 ) جهت گیری کلی مطابق با اهداف ورویکردهای آیین نامه

8-5 ) اتخاذتصمیم پیرامون تقاضا ها وپرونده های ذیربط

ماده 9 )  این آیین نامه شامل یک مقدمه ، نه ماده ، سی وچهاربند وتبصره می باشد که جایگزین آیین نامه ابلاغی طی نامه شماره 9828 / م ص مورخ 5 / 3 / 1386 معاونت صید وبنادر ماهیگیری سازمان شیلات می شود وبراساس فلوچارت زیردر سطح استان قابل پیگیری واجرا خواهد بود .

فلوچارت جایگزینی شناورصیادی

– ارایه تقاضای متقاضی به شیلات شهرستان

– مکاتبه شیلات شهرستان با شیلات استان منضم به تقاضای متقاضی

– ارجاع نامه مذکور وتقاضابه دبیرخانه کمیسیون جایگزینی شناورهای صیادی استان

– بررسی موضوع تقاضا درجلسه کمیسیون براساس نوبت زمانی دریافت تقاضا

– انعکاس مصوبه کمیسیون به شیلات شهرستان

– اعلام مراتب موافقت یا مخالفت تقاضا به متقاضی

( موافقت )                                 ( مخالفت )

– اقدام لازم برای جایگزینی براساس مصوبه کمیسیون

– مکاتبه شیلات استان بااداره کل بنادرودریانوردی استان متناسب با مصوبه کمیسیون

– اصلاح پرونده وبانک اطلاعاتی شناورهای صیادی متناسب با مصوبه کمیسیون واعلام مراتب به دفترامورصید وصیادی شیلات مرکز

درباره ی sadeghd

مطلب پیشنهادی

جدول آمار نهایی برداشت میگواز مجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1397

شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر دارای مزرعه های پرورش میگو است که در قالب 10 سایت و 289 مزرعه …

آمارنهایی برداشت میگوازمجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1396

آمار نهایی ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر- سال 96  آمار نهایی برداشت میگو …

برآورد آمارصیدآبزیان استان بوشهر- نیمه اول سال 96

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول …

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر مرداد 96

آمار ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهربه شرح جدول زیر می باشد: آمار ذخیره …

برآوردآمارصید به تفکیک شهرستان ها ، مراکزتخلیه و ترکیب زیستی در استان بوشهر6 ماهه اول سال 1396

  واحد به تن می باشد :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *