تیتر خبرها

آیین نامه نقل وانتقال شناورهای صیادی

مقدمه :

با توجه به شرایط فعالیت صیادی در مناطق و استان های ساحلی جنوبی درطول سال یا فصول صید خاص ضرورت هایی ایجاب می نماید تا برخی ازشناورها بنا به درخواست مالک شناورمربوطه وبا موافقت شیلات ازیک بندرماهیگیری به بندرماهیگیری دیگرویا ازیک استان به استان دیگرانتقال یافته وبه فعالیت بپردازند که انجام موافقت شیلات برای هرگونه انتقال شناورصیادی درسطوح مختلف هراستان یا دو استان مختلف مبتنی برملاحظات عمومی ، اختصاصی ، اجتماعی وشرایط خاص و ویژه هراستان می باشد که با استفاده از مستندات واطلاعات موجود وبا عنایت به اختیارات قانونی سازمان شیلات مطابق بامفاد قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی وماده 12 از فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون مذکورقابل انجام است . اضافه می نماید که این آیین نامه به صورت تقاضا محوربوده وحسب دریافت تقاضا ازسوی مالکین شناورهای صیادی قابل بررسی واقدام خواهد بود . بدیهی است که آیین نامه حاضراختیارات قانونی سازمان شیلات ایران برای نقل وانتقال شناورهای صیادی حسب ضرورت های مدیریت ماهیگیری را نفی نمی نماید .

ماده یک ) تعاریف :

1 – 1 ) انتقال موقت : جابجایی یا نقل وانتقال یک شناورصیادی برای یک فصل صید یا یک دوره زمانی مشخص ازیک بندرماهیگیری دیگریا ازیک استان به استان دیگررا گویند که ازواژه انتقال به صورت میهمان هم استفاده می شود.

2 – 1 ) انتقال دایم : جابجایی یا نقل وانتقال یک شناورصیادی به صورت قطعی یا دایم از یک بندرماهیگیری به بندرماهیگیری دیگریا از یک استان به استان دیگررا گویند که دراین صورت نقل وانتقال شناوربامجوزصید یا پروانه صید انجام شده وشناورموردنظرازآمارشناورهای صیادی تحت پوشش مبدا حذف وبه آمارشناورهای مقصد افزوده خواهد شد .

ماده دو : انتقال موقت شناورصیادی :

1 – 2 ) انتقال موقت یا مقطعی یک شناورصیادی براساس مالک شناورصیادی یا نماینده حقوقی وی قابل انجام است که نیازبه موافقت شیلات می باشد .

2 – 2 ) چنان چه انتقال موقت بین دو بندرماهیگیری درسطح یک استان مدنظرباشد نیاز به موافقت شیلات دو شهرستان وتایید معاونت صید وبنادرماهیگیری استان است .

3 – 2 ) چنان چه انتقال موقت بین دو استان مدنظرباشد نیازبه موافقت استان مبدا ومقصدمی باشد.

4 – 2 ) فرآیندگردش کارانتقال موقت شناورصیادی درسطح یک استان ویا بین دو استان مطابق فلوچارت ضمیمه قابل انجام خواهد بود .

ماده سه : انتقال دایم شناورصیادی :

1 – 3 ) انتقال دایم یک شناورصیادی براساس درخواست مالک شناورمورد نظر یا نماینده حقوقی وی قابل انجام است که نیاز به موافقت شیلات می باشد.

2 – 3 ) چنان چه انتقال دایم یک شناورصیادی بین دو بندرماهیگیری درسطح یک استان مدنظرباشد ضمن احرازشرایط عمومی واختصاصی مندرج درماده 4 و 5 نیازبه موافقت کمیته نقل وانتقال شناوردراستان وانعکاس مراتب به معاونت صید وبنادرماهیگیری شیلات مرکز است ولازم است آمارشناورهای صیادی تحت پوشش دربنادرماهیگیری مبدا ومقصد اصلاح شود.

3 – 3 ) چنان چه انتقال دایم یک شناورصیادی بین دو استان مدنظرباشد ودرصورت احراز شرایط عمومی واختصاصی مندرج در مواد 4 و 5 نیاز به موافقت کمیته نقل وانتقال استان مبدا ومقصدوانجام موافقت نهایی توسط کمیته نقل وانتقال شناوردرمرکزاست .

4 – 3 ) کمیته نقل وانتقال شناورهای صیادی درسطح استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل خواهد شد :

– مدیر کل شیلات استان                                                                              رییس کمیته

– معاون صید وبنادرماهیگیری شیلات استان                                                 دبیروعضوکمیته

– رییس اداره امورصید                                                                                   عضوکمیته

– رییس اداره بنادرماهیگیری                                                                          عضوکمیته

– مدیرعامل یا رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های صیادی استان                عضو کمیته

– رییس اداره شیلات شهرستان مبدا                                                              عضو کمیته

– رییس اداره شیلات شهرستان مقصد                                                            عضو کمیته

تبصره الف ) – حکم رییس کمیته نقل وانتقال شناورصیادی دراستان توسط معاون صید وبنادرماهیگیری سازمان شیلات صادرشده واحکام دبیرواعضای کمیته مذکورتوسط مدیرکل شیلات استان صادرمی گردد.

تبصره ب ) مدیرکل شیلات استان می تواند حکم ریاست نقل وانتقال شناورصیادی دراستان را به معاون صید وبنادرماهیگیری شیلات استان تفویض اختیارنماید.

تبصره ج ) دبیرخانه کمیته نقل وانتقال شناورصیادی دراستان می تواند حسب ضرورت ازکارشناسان ومدعوین ذیربط درهرجلسه بدون حق رای دعوت نماید.

5 – 3 ) کمیته نقل وانتقال شناورهای صیادی درسطح مرکز با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

– معاون صید وبنادرماهیگیری سازمان شیلات                                                  رییس کمیته

– مدیرکل دفترامورصید وصیادی                                                                       دبیروعضو کمیته

– مدیرکل دفتربنادرماهیگیری                                                                           عضو کمیته

– رییس گروه صید آب های جنوب                                                                      عضو کمیته

– مدیرعامل یارییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی های صیادی                   عضو کمیته

تبصره الف ) حکم رییس کمیته نقل وانتقال شناورصیادی درمرکز توسط معاون وزیرورییس شیلات ایران صادرشده واحکام دبیرواعضای کمیته مذکورتوسط معاون صید وبنادرماهیگیری صادر می گردد.

تبصره ب ) دبیرخانه کمیته نقل وانتقال شناورهای صیادی درمرکزمی تواند حسب ضرورت ازمدیران کل شیلات استان ها ، کارشناسان و مدعوین ذیربط درهرجلسه بدون حق رای دعوت نماید .

تبصره ج ) کمیته نقل وانتقال شناورهای صیادی مرکزدارای وظایف کنترلی و نظارتی ذیربط بوده وهرگونه اعمال تغییر درپروانه صید شناورهای انتقال یافته با تایید این کمیته وصرفا توسط بخش ذیربط درشیلات مرکز قابل انجام خواهد بود .

6 – 3 ) فرآیند گردش کارانتقال دایم شناورصیادی درسطح یک استان ویا بین دو استان مطابق فلوچارت ضمیمه قابل انجام خواهد بود.

ماده چهار : شرایط عمومی :

1 – 4 ) برای انجام هرگونه انتقال شناوراعم ازموقت یا دایم لازم است شناورمورد نظر واجدمدارک معتبر ازجمله گواهینامه ثبت ، پروانه صید ، بیمه نامه وغیره باشد.

2 – 4 ) انجام هرگونه نقل وانتقال شناورصیادی براساس ملاحظاتی مثل وضعیت ذخیره ، روش صید ، گونه آبزی هدف ، تراکم شناورها ، امکانات بندری وپشتیبانی بنادرصیادی ومراکز تخلیه صید وغیره انجام می شود .

3 – 4 ) بدیهی است هرشناور صیادی انتقال یافته تابع کلیه ضوابط ومقررات مدیریت ماهیگیری ( از قبیل سقف قدرت موتور ، روش صید ، اتاندارد ابزاروادوات صید ، محدوده صیدگاه ، زمان صید و غیره ) درمحل مقصد بوده ومتعهد به رعایت تمام اصول تعیین شده درمقصدمی باشد.

4 – 4 ) برای انجام هرگونه نقل وانتقال شناورصیادی لازم است تاشرایط فعالیت درمقصد با موارد مندرج درپروانه صید شناور ازجمله روش صید ، ، ابزار وادوات صید و گونه آبزی هدف وغیره تطبیق داشته باشد .

تبصره الف : در صورتی که پیشنهاد تغییر روش صید ازسوی متقاضی در جهت سیاست های سازمان شیلات ایران مبنی برتوسعه صید انتخابی وبا کیفیت بالاتر باشد موضوع با تصویب کمیته مدیریت صید مرکز قابل انجام خواهد بود .

5 – 4 ) برای انجام هرگونه نقل وانتقال شناورصیادی ضرورت دارد تا سابقه ای ازفعالیت شناور مربوطه منضم به استعلام ذیربط باشد .

6 – 4 ) متقاضیان انتقال دایم شناورصیادی ازیک استان به استان دیگر لازم است حداقل دارای 5 سال سابقه فعالیت صیادی توسط شناورمورد تقاضا تحت مالکیت متقاضی دراستان مبدا طی دهه اخیر را داشته باشند ( ضمنا مدارک مثبته مربوط به سکونت مورد نظر ازطریق مراجع ذیربط الزامی خواهد بود .)

7 – 4 ) پس از خاتمه دوره زمانی انتقال موقت شناور صیادی ضرورت دارد تا عملکرد فعالیت شناور طی دوره انتقال درقالب گزارشی توسط مقصد تنظیم وبه مبداارایه شود .

8 – 4 ) پرداخت تعرفه پروانه صید وعوارض بندری و … توسط شناور انتقال یافته متناسب با شرایط بندرماهیگیری مقصد بوده وبایستی درمقصد پرداخت گردد.

9 – 4 سرانه سوخت یارانه ای شناورهای صیادی انتقال یافته ضمن هماهنگی با معاونت صید وبنادر ماهیگیری شیلات مرکز ازاستان مبدا کسروبه استان مقصد افزوده خواهد شد .

10 – 4 ) ثبت آمارصید وتلاش صید شناورانتقال یافته دردوره مورد نظر دربندرماهیگیری مقصد انجام خواهد شد .

11 – 4 ) سوابق تخلفات صیادی شناور متقاضی برای هرگونه نقل وانتقال بررسی شده ودر اتخاذ تصمیم نهایی مدنظر قرار خواهد گرفت .

12 – 4 ) درصورت وقوع تخلف توسط شناورهای صیادی انتقال یافته بدیهی است که مورد تخلف توسط کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی شهرستان یا استان مقصد مورد رسیدگی قرار گرفته مطابق رای صادره نسبت به اعمال محرومیت ذیربط اقدام خواهد شد ودرصورت کمبود وقت برای اعمال دوره محرومیت براساس هماهنگی نسبت به ادامه محرومیت درمقصد اقدام خواهد شد.

13 – 4 ) حداکثرزمان دوره انتقال موقت شناورصیادی برابر شش ماه تعیین می گردد.

14 – 4 ) این آیین نامه منضم به شرایط اختصاصی مشتمل برجدول ظرفیت های خالی پهلوگیری وپشتیبانی هربندرماهیگیری وظرفیت های صید گاهی براساس متوسط صید چند ساله درهر مرکز تخلیه صید می باشد .

ماده پنج : شرایط اختصاصی :

1 – 5 ) علاوه بر شرایط عمومی برای اتخاذ تصمیم در خصوص هر گونه نقل وانتقال شناور صیادی ملاحظات اجتماعی وشرایط اختصاصی و ویژه مورد نظر درهراستان مدنظر می باشد . تصویب نهایی شرایط اختصاصی نقل وانتقال دایم شناورهای صیادی توسط کمیته مدیریت صید مرکز با درنظر گرفتن پیشنهادات ونظرات کمیته مدیریت صید استان صورت می گیرد وسالانه به شیلات استان های ساحلی جنوب ابلاغ خواهد شد .

گردش کار انتقال دایم شناورهای صیادی :

1 – انتقال دایم بین دو استان :

– درخواست متقاضی

– شیلات شهرستان مبدا

– شیلات استان

– کمیته نقل وانتقال شناورهای صیادی در استان مبدا

– موافقت   ( استعلام از شیلات استان مقصد )  ،  مخالفت  ( اعلام مراتب به متقاضی )

– ارجاع پرونده به کمیته نقل وانتقال شناورهای صیادی دراستان مقصد

موافقت :ارجاع پرونده به کمیته نقل وانتقال شناورهای صیادی مرکز – مخالفت  ( اعلام مراتب به شیلات استان مبدا) – مخالفت ( اعلام مراتب به متقاضی )

موافقت : اعلام مراتب به معاونت صید وبنادر ماهیگیری شیلات ایران واصلاح پروانه صید شناورمربوطه توسط بخش خصوصی

2 –  انتقال دایم در سطح یک استان

– درخواست متقاضی

– شیلات شهرستان مبدا

– شیلات استان

– استعلام از مقصد

– ارجاع پرونده به کمیته نقل وانتقال استان

– اتخاذ تصمیم

– اعلام نتیجه به متقاضی و اقدام ذیربط

– انعکاس مراتب به معاونت صید وبنادرماهیگیری شیلات مرکز

گردش کارانتقال موقت شناورصیادی

انتقال موقت بین دواستان

– درخواست متقاضی

– شیلات شهرستان مبدا

– شیلات استان

– استعلام ازشیلات استان مقصد

– اعلام نتیجه به متقاضی واقدام ذیربط

– انعکاس مراتب به معاونت صید وبنادرماهیگیری شیلات مرکز

انتقال موقت درسطح یک استان

– درخواست متقاضی

– شیلات شهرستان مبدا

– شیلات استان

– استعلام ازمقصد

– تصمیم گیری معاونت صید وبنادرماهیگیری شیلات استان

– اعلام نتیجه به شیلات شهرستان های ذیربط

درباره ی sadeghd

مطلب پیشنهادی

استاندار بوشهر:وزیر کشور با ۳ درخواست اقتصادی در استان بوشهر موافقت کرد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: وزیر کشور با سه درخواست اقتصادی و اشتغالزا در استان بوشهر …

???? تاكيد رييس سازمان شيلات بر گفتمان عمومی جهت انتقال دانش و فناوری هاي جديد

در راستاي تعامل بیشتر با استان‌های دیگر از طریق برنامه ریزی سفرهای تخصصی ، گفتمان …

ضرورت تشکیل شورای راهبردی شیلات در کردستان

????️سیدحسین حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در دیدار با استاندار کردستان گفت: …

کمیته مدیریت صید استان با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران در اداره کل شیلات استان بوشهر برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی شیلات استان بوشهر کمیته مدیریت صید استان بوشهر با حضور مهندس …

بازدید معاون صید و بنادر ماهیگیری و مدیرکل امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از جزیره شیف:

به گزارش روابط عمومی شیلات استان بوشهر مهندس رئیسی معاون صید و بنادر ماهیگیری و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *