لیست مدیران شیلات استان بوشهر

نام و نام خانوادگیسمتتلفنآدرس پست الکترونیک
علی بازدارمدیرکل وررییس حراست07733330200bazdar@shilatbushehr.ir
محمد تخشامعاون برنامه ریزی ومنابع07733330023takhsha@shilatbushehr.ir
صغرا اشرفمعاون آبزی پروری07733330026ashraf@shilatbushehr.ir
معاون صید وبنادرماهیگیری07733330024
سرهنگ حاتموندفرمانده یگان حفاظت منابع آبزیانhatamvand@shilatbushehr.ir
اردشیریاراحمدیرییس اداره روابط عمومی – امورشهرستان ها07733330200yarahmadi@shilatbushehr.ir
ابراهیم بشاردهرییس اداره فنی ومهندسی09173713588bashardeh@shilatbushehr.ir
سعید احمد رضایینمایندگی ولی فقیه09192511619ahmadrazaee@shilatbushehr.ir
بهزاد حیدریمسوول بازرسی وارزیابی عملکرد07733320571hiedari@shilatbushehr.ir
مسعود بهنیاکارشناس مسوول تسهیلات بانکی
مجید بهرامیمسوول اداره امورمالی07733323459bahrami@shilatbushehr.ir
ناصرمیرشکاریرییس گروه امورمیگو07733322675mirshakari@shilatbushehr.ir
اسماعیل عاشوریرییس گروه ترویج آبزی پروری ومهندسی آبزیان07733322675
غلامرضاجعفرابراهیمیرییس گروه امورمیگوjahfarebrahimi@shilatbushehr.ir
بیژن ساسانی پوررییس گروه مرکزبنادرماهیگیری09173780188sasanipour@shilatbushehr.ir
محمد زارعیرییس گروه اموراجتماعی ورفاهی صیادان09177721832zaree@shilatbushehr.ir
زینب نیدیسرپرست گروه راهبری و توسعه مدیریت وفناوری اطلاعاتnidi@shilatbushehr.ir
غلامرضا مشایخیرییس گروه برنامه ریزی وبودجه07733324301mashayekh@shilatbushehr.ir
فاطمه گرگانی فیروزجاهرییس اداره اموراداری رفاه و پشتیبانی07733330022gorgani@shilatbushehr.ir
حسن احمدیرییس بندرمرکزی ، جلالی وشیلات شهرستان بوشهر09173719309ahmadi@shilatbushehr.ir
عباس تمیمیرییس اداره شیلات دیلم09374797046tamimi@shilatbushehr.ir
مهدی ابراهیمیرییس اداره شیلات گناوه09365055024ebrahimi@shilatbushehr.ir
حمید خلیلیرییس اداره شیلات تنگستان09177748125khalili@shilatbushehr.ir
عقیل امینیرییس اداره شیلات دیر09171711819amini@shilatbushehr.ir
علیرضا مکاریانرییس اداره شیلات کنگان09177720705makariyan@shilatbushehr.ir
علیرضا مکاریانرییس اداره عسلویه09177720705makariyan@shilatbushehr.ir
عزیزاله مهدویرییس گروه پایش وبهسازی منابع دریاییmahdavi@shilatbushehr.ir
عبدالمجید اصلانی