تیتر خبرها

چارت سازمانی

 • مدیر کل شیلات استان
  عقیل امینی تلفن:33330200-077 پست الکترونیک:amini@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 15 سال
  • معاون صید و بنادر ماهیگیری
   بیژن ساسانی پور تلفن: 33330024-077 پست الکترونیک:sasanipour@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30 سال
   • رئیس گروه امور صید
    تلفن: 333327647-077
    • رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی
     عزیزالله مهدوی تلفن: 333327647-077 پست الکترونیک :dahaz@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 34سال
   • رئیس گروه بنادر ماهیگیری
    نام و نام خانوادگی: سلمان محمدی تلفن: 33330024-077 پست الکترونیک:mohammadi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 31 سال
    • رئیس گروه اجتماعی و رفاه صیادان
     نام و نام خانوادگی: تلفن:
  • معاون آبزی پروری
   صغری اشرف تلفن : 33330026-077 پست الکترونیک :ashraf@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30سال
   • رئیس گروه توسعه آبزیان آب های داخلی
    ماندانا شمسی زاده تلفن: 33330026-077 پست الکترونیک : shamsizadeh@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30سال
    • رئیس گروه امور میگو
     طیبه دهاز تلفن: 33322675-077 پست الکترونیک :dahaz@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 10سال
   • رئیس گروه پرورش ماهی در سیستم قفس
    علی قوام پور تلفن: 33330026-077 پست الکترونیک :ghavampour@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 31 سال
    • رئیس گروه ترویج آبزی پروری و مهندسی آبزیان
     اسماعیل عاشوری تلفن: 33322675-077 پست الکترونیک : ashouri@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 29 سال
  • معاون برنامه ریزی و منابع
   اردشیر یاراحمدی تلفن:33330023-077 پست الکترونیک:yarahmadi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 31سال
   • رئیس اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی
    مهدیه مهدوی تلفن: 33330022-077 پست الکترونیک : mmahdavi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 4سال
    • رئیس گروه راهبردی توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات
     زینب نیدی تلفن: 33324301-077 پست الکترونیک : nidi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 28سال
   • رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی
    حسین بحرینی تلفن: 33324924-077 پست الکترونیک :bahraeni@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 11سال
    • رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه
     غلامرضا مشایخی تلفن: 33324301-077 پست الکترونیک : mashayekh@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 24 سال
  • فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان
   عبدالکریم غلامی تلفن: 33326085-077 پست الکترونیک : gholami@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30 سال