تیتر خبرها

معرفی خدمات

خدمت کلان: ارائه مجوز صید و صیادی (13022462000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت)نحوه ارائه زیر خدمتپیوندهاشماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100الکترونیکدرخواست آنلاین خدمت
بیانیه توافق
سوالات متداول
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
معاونت صید و بنادر ماهیگیری
07733323460-61
صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462101الکترونیکدرخواست آنلاین خدمت
بیانیه توافق
سوالات متداول
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
معاونت صید و بنادر ماهیگیری
07733323460-61
صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462102الکترونیکدرخواست آنلاین خدمت
بیانیه توافق
سوالات متداول
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
معاونت صید و بنادر ماهیگیری
07733323460-61

نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (13022465000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت)نحوه ارائه زیر خدمتپیوندهاشماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
نظارت عالیه بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (13022465000)الکترونیکدرخواست آنلاین خدمت
بیانه توافق
سوالات متداول
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
معاونت آبزی پروری
07733330026

خدمت کلان : تاسیس تشکل‏های آبزیان (13012468000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت)نحوه ارائه زیر خدمتپیوندهاشماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
الکترونیک
درخواست آنلاین خدمت
بیانه توافق
سوالات متداول
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
معاونت آبزی پروری
07733330026

صدور مجوز تامین ، توزیع و فروش کشور(13022945000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت)نحوه ارائه زیر خدمتپیوندهاشماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز تامین ، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور(13022945000)الکترونیکدرخواست آنلاین خدمت
بیانه توافق
سوالات متداول
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
گروه بهبود کیفیت صنایع آبزیان
07733323460-61