تیتر خبرها

بیانیه توافق سطح خدمت “نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 با شناسه 13022465000″

  • مقدمه

در این خدمت نظارت بر صدور مجوزهای حوزه شیلاتی  ارائه میشود. این خدمت مطابق آیین نامه‌های مربوطه و به جهت کنترل و نظارت عالیه بر فرآیند صدور کلیه مجوزهای حوزه شیلات که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مراکز صادر می‌گردد، انجام میشود.

–       هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط اداره کل شیلات استان بوشهر، کیفیت تحویل خدمت صدور عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای بهره برداران مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش‏های نظارت و مسئولیت‏های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‏کند.

  • مسئولیت

ماهیت این خدمت حاکمیتی است و بصورت موردی و به تشخیص دستگاه انجام میشود.

  • تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است مدارک خود را در ابتدای فرآیند بصورت الکترونیکی از طریق سامانه g4b.ir   ارائه نماید

موارد مربوط به فرم “اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی سامانه ذکر شده به صورت دقیق به همراه کلیه جزئیات خدمت ذکر شده است.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بابت ارائه این خدمت هیچگونه هزینه‌ای از سوی این دستگاه اجرایی دریافت نمی‌گردد.

–        دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا زمانی که اصلاح و یا جایگزین شود و تحت امضای مدیر کل شیلات استان،  اعتبار دارد. درصورت تغییر و یا هر گونه اصلاحات یک توافقنامه جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

مدیر کل شیلات استان بوشهر