تیتر خبرها

اطلاعات اعتبارات هزینه ای سال 1401

نوع اعتبارفصل اولفصل دومفصل سومفصل چهارمفصل پنجمفصل ششمفصل هفتمجمع
حقوق و مزایای مستمر14099310161   27155 178309
سایر پرسنلی500262437   4363394952191048
سایر غیر پرسنلی 47881    1891966800
جمع19101960479   70788113871436157

اعتبارات هزینه ای سال 1401 اداره کل شیلات استان بوشهر

(ارقام به میلیون ریال)